Szkolenia i Konferencje


Profesjonalizm i kreatywność w działaniu kadry to kapitał każdej firmy. Ceniony pracodawca podejmuje działania zapewniające rozwój swoich pracowników poprzez szkolenia i budowanie z nimi pozytywnych relacji.

Organizowane przez nas szkolenia poprzedzone są indywidualną analizą potrzeb grupy docelowej i specyfiki klienta. Zaawansowane programy szkoleniowe dopasowane są zawsze do potrzeb odbiorcy pod względem merytorycznym, metod szkoleniowych, miejsca oraz czasu.

Prowadzimy szkolenia otwarte oraz zamknięte dla firm, warsztaty biznesowe i case study.

Dostosowując się do oczekiwań, prowadzimy szkolenia w siedzibie zamawiającego lub we wskazanym ośrodku konferencyjno-szkoleniowym w Polsce.

Część szkoleniowa może został połączona i wzbogacona o integrację zespołu, która sprzyja budowaniu relacji i efektywność wspólnej pracy.

 

Przykładowe Agendy

 1. Historia rozwoju instrumentów inżynierii finansowej w Polsce
 2. Co to jest luka kapitałowa?
 3. Źródła finansowania przedsiębiorczości w Polsce. Dlaczego przedsiębiorcy stronią od finansowania kapitałami obcymi?
 4. Instrumenty Inżynierii Finansowej. Mechanizmy finansowania działalności gospodarczej oraz zabezpieczania – dywersyfikacji ryzyka w finansowaniu kapitałami obcymi. Korzyść dla przedsiębiorcy, czy dla instytucji finansującej?
 • JEREMI
 • JESSICA
 • fundusze pożyczkowe
 • fundusze poręczeniowe
 • venture capital
 • fundusze gwarancyjne
 1. Przepisy prawa regulujące działalność instrumentów inżynierii finansowej. Luka prawodawcza w systemie finansowym.
 2. Pomoc publiczna w działalności instytucji finansowych oraz w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
 3. Pari Passu 
 4. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. 
Upuść tutaj pliki, aby je dodać

I. Prawo własności nieruchomości

1. Nieruchomości – pojęcie i klasyfikacja 

2. Pojęcie własności i jej ograniczenia

3. Moment przejścia własności nieruchomości

4. Charakter wpisu własności nieruchomości do księgi wieczystej

II. Obciążenie nieruchomości (katalog ograniczonych praw rzeczowych)

1. Użytkowanie

2. Służebności (gruntowa, osobista i przesyłu)

3. Hipoteka

III. Umowy zobowiązujące i rozporządzające 

1. Skutki prawne umów zobowiązujących i rozporządzających

2. Umowa warunkowa a umowa przedwstępna

 

IV. Umowa zamiany nieruchomości – zgoda organu

V. Roszczenia osób trzecich o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości.

III. Księga wieczysta - budowa i prawa jawne z księgi wieczystej

IV. Ustawa deweloperska - ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377). 

 

Upuść tutaj pliki, aby je dodać

 

 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego:
 1. zasada informowania stron i innych uczestników postępowania, 
 2. zasada czynnego udziału strony w postępowaniu,
 3. zasada prostoty i szybkości postępowania, 
 4. zasada pisemności, 
 1. Właściwość organów
 2. Postępowanie administracyjne a obieg dokumentów w urzędzie
 1. rejestracja sprawy,
 2. dekretacje,
 3. opisywanie spraw 
 1. Akta administracyjne – sposób prowadzenia
 2. Nowelizacji  KPA  z dnia 15 lipca 2011  -  art.66a – metryka sprawy
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r. ( Dz. U. z 2012 poz.250)

- omówienie metryki i sposobu jej prowadzenia

 1. Pełnomocnictwo, skuteczność doręczeń, wezwania 
 1. obliczanie terminów, początek i koniec terminów liczonych w dniach, tygodniach, miesiącach,
 2. zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania,
 3. uchybienie terminu, przywrócenie terminu
 1. Wszczęcie postępowania, przekazywanie sprawy wg właściwości
 1. dane osobowe w decyzji administracyjnej, udostępnianie akt administracyjnych
  w kontekście ochrony danych osobowych, kopie akt sprawy,
 2. dowody w sprawie administracyjnej: dokumenty, zdjęcia, nagrania, anonimy,
 3. decyzje (niezbędne elementy),
 4. odwołania od decyzji, 
 5. postanowienia (niezbędne elementy) i zażalenia na postanowienia.
Upuść tutaj pliki, aby je dodać