Doradztwo i Opracowania


Doradztwo jest wiodącym obszarem naszej działalności. Obejmuje swoim zakresem przede wszystkim doradztwo w zakresie opracowania:

  • biznes planu
  • wniosków aplikacyjnych o środki finansowe z UE
  • uwarunkowań dotyczących tworzenia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
  • wpierania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  • planów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw
  • strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

Dokonanie analizy organizacyjno-finansowej przedsiębiorstwa, to kluczowy element świadomego prowadzenia biznesu.

Zrealizowane przez nas projekty, uwzględniające uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne, potwierdzają umiejętność w precyzyjnym definiowaniu zakresu analizy i formułowaniu wniosków. Nasi Klienci to zarówno instytucje finansowe – baki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, instytucje państwowe tworzące mechanizmy finansowe wspierające MŚP oraz przedsiębiorcy. Dbając o równość podmiotów i wpierając rozwój przedsiębiorczości świadczymy również usługi w zakresie wpierania MŚP podczas rozmów/negocjacji z instytucjami finansowymi.